งานวิจัยแนะนำ
FirstPrev12NextLast v
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่...
โดย รศ.พรทิพย์ ไชยโส
ปี 2556 (6 หน้า)
รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สอ...
โดย รศ.ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล
ปี 2554 (9 หน้า)
ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึ...
โดย ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
ปี 2554 (10 หน้า)
สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการ...
โดย นางจันทนา อินสระ
ปี 2555 (8 หน้า)
การวิจัยนำร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู...
โดย ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย และคณะ
ปี 2556 (10 หน้า)
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันค...
โดย ดร.สิทธิศักดิ์ อาจหาญ
ปี 2555 (8 หน้า)
การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอ...
โดย ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
ปี 2555 (7 หน้า)
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์...
โดย ดร.กิตติชัย นวลทอง
ปี 2556 (10 หน้า)
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโร...
โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ปี 2555 (9 หน้า)
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่: ก...
โดย นางสาวพนิดา มารุ่งเรือง
ปี 2556 (9 หน้า)
กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเร...
โดย นางสาวบงกช วงศ์หล่อสายชล
ปี 2556 (11 หน้า)
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการแก้...
โดย ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์
ปี 2554 (9 หน้า)
FirstPrev12NextLast v