การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2554
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการณ์การสูบบุหรี่ของวัยรุ่น และเพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา (วัยรุ่น) เป็นการศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น