การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รศ.พรทิพย์ ไชยโส
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 6
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมสมรรถนะของนิสิต/นักศึกษาครูด้านการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาครู รวมทั้ง เพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อสร้างคู่มือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการประเมินการเรียนรู้และติดตามผลการใช้คู่มือจากการทดลองใช้ในสถาบันผลิตครู