การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่: การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางสาวพนิดา มารุ่งเรือง
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ด้านความตรง ความเป็นปรนัย ความเป็นไปได้ ความยาก อำนาจจำแนก และความเที่ยง 2) เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ตามสถานภาพการเป็นพ่อแม่ ระดับชั้นเรียนของลูก และเศรษฐานะของครอบครัว 3) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพความเป็นพ่อแม่ 4) เพื่อสำรวจคุณภาพความเป็นพ่อแม่ในสังคมไทยจากตัวบ่งชี้รวมที่พัฒนาขึ้น และ 5) เพื่อพัฒนาดัชนีคุณภาพความเป็นพ่อแม่