กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนจากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม: การพัฒนาและการนำไปปฏิบัติ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางสาวบงกช วงศ์หล่อสายชล
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียน 3) เพื่อนำเสนอ กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนจากผลของการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม 4) เพื่อนำกลยุทธ์การสร้าง ความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนไปให้ครูทดลองใช้ และวิเคราะห์ผลที่เกิดกับนักเรียนด้านความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียน