สื่อภาพนูน “สัตว์หิมพานต์” เพื่อผู้พิการทางสายตา

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางจันทนา อินสระ
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 8
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการออกแบบสื่อภาพนูนสำหรับผู้พิการทางสายตา 2) เพื่อสืบค้นและวิเคราะห์รูปแบบสัตว์หิมพานต์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ 3) เพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อภาพนูนต้นแบบเรื่อง “สัตว์หิมพานต์” เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ได้เกิดจินตภาพ เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ได้ใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปได้มากที่สุด และ 4) เพื่อพัฒนาต่อยอดสื่อภาพนูน เรื่อง “สัตว์หิมพานต์” สำหรับผู้พิการทางสายตา มอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง