รูปแบบและการจัดการศึกษาแก่ทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รศ.ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2554
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) ศึกษารูปแบบและการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งในโรงเรียนของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ที่ตอบสนองการพัฒนาความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่เป็นทายาทของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการศึกษา ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการให้บริการทางการศึกษาของผู้ให้บริการการศึกษา ตามพ.ร.บ.การศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตามสิทธิเด็ก และด้านเงื่อนไขและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดการศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนาและนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง