การวิจัยนำร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย และคณะ
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักสูตรการผลิตครูที่ใช้ในปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับแนวคิดหลักสูตรสำหรับอนาคตที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสำหรับศตวรรษที่ 21