การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 7
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์และประเมินประสิทธิภาพ ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์