นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ดร.กิตติชัย นวลทอง
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจัยภายในและภายนอก จากการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน ที่ส่งผลสำเร็จต่อสมาชิก คณะกรรมการ และผลการดำเนินงาน สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการถือใช้อย่างแพร่หลาย