ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษามุมมองของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐที่มีต่อพหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) และพหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural education) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาปัญหาที่ยากลำบาก (Dilemmas) ของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา 3) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural leadership) ของผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษาของในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้