รายงานผลการวิจัย การลงทุนทางการศึกษาของประเทศไทย

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รศ. ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2545
จำนวนหน้า 67
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย อื่นๆ
รายงานผลการวิจัย การลงทุนทางการศึกษาของประเทศไทย นี้เนื้อหาการวิจัยเน้นที่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน โดยจะจำแนกค่าใช้จ่ายตามระดับรายได้และภูมิภาคของครัวเรือน รวมทั้งประเภทของรายจ่ายที่เกิดขึ้น การศึกษารายจ่าย ของภาคครัวเรือน อาศัยข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey) ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเก็บทุก 2 ปี การศึกษาฉบับนี้จะเน้นที่ปี 2543 และ 2545 เป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด โดยผู้วิจัยจะอาศัยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติชื่อ STATA ในการวิเคราะห์