การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ.

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล, ดร.รังสิต ศรจิตติ,อาจารย์วีรพา ฐานะปรัชญ์, อาจารย์นันทวัน รามเดชะ
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2549
จำนวนหน้า 151
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย อื่นๆ
เอกสารเรื่อง การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ. กล่าวถึง การใช้แบบจำลองแบบสถิติ (static model) โดยได้สมมติให้ 1) จำนวนนักศึกษาในอุดมศึกษามีจำนวนเท่ากันในทุกรุ่น 2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราค่าเล่าเรียนตลอดคาบเวลาของการประมาณการ 3) นักศึกษาทุกคน (ที่มีสิทธิกู้) กู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 4) สถาบันการศึกษาของรัฐแต่ละแห่งได้ปรับค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยให้เท่ากับ 50% ของค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 5) นักศึกษาทุกคนสอบเลื่อนชั้นขึ้นในแต่ละปีจนสำเร็จการศึกษา และ 6) โครงการ กรอ. เริ่มใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 และการเงินที่คำนวณสำหรับ 1 รุ่น หมายถึง การกู้ของนักศึกษากลุ่มนี้จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับหลักสูตร ปวส. ระยะเวลา 4 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และระยะเวลา 6 ปีสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์