รายงานผลการวิจัยการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศสหราชอาณาจักร

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ศิริพรรณ ชุมนุม
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2543
จำนวนหน้า 140
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศสหราชอาณาจักร" เป็นระบบบริหารและการจัดการ กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกงาน ระบบคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาเพื่ออาชีพ ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ