ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบัน

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2543
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบัน ของ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ กล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปีนั้น มีความสำคัญยิ่งในการสร้างพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เป็นภาระหน้าที่ทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และบุคคลในชุมชน ควรให้ความร่วมมือในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้เด็กมีความอบอุ่นมั่นคงในอารมณ์ ทำตนให้มีคุณค่า มีประโยชน์ในสังคมได้เหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมที่จะเรียนต่อในชั้นสูงขึ้น หากเด็กในวัยนี้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างถูกต้องในวันนี้ ประเทศชาติก็จะได้พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน