การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2546
จำนวนหน้า 12
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545 รองศาสตราจารย์ ของ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช กล่าวถึงระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องวิพากษ์และหาแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เป็นระบบที่สามารถคัดคนเข้าเรียนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามหลักการของการปฏิรูปการเรียนรู้ ระบบการสอบคัดเลือกที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ ENTRANCE เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ถือว่าเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหากเทียบกับระบบเดิมที่ใช้กันก่อนหน้านั้นมานานนับสิบๆ ปี โดยองค์ประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามี 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ที่สะท้อนด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ซึ่งคิดเป็น 5% และตำแหน่งเปอร์เซนไทล์(PR) ของนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งคิดเป็น 5% (2) คะแนนที่ได้จากทดสอบด้วยข้อสอบกลางของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (2.1) กลุ่มวิชาหลักที่ผู้สมัครอบทุกคนต้องสอบเป็นวิชาร่วม จำนวน 3 วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ) (2.2) กลุ่มวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียน และ(2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (ในบางสาขาวิชา)