GPA กับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2546
จำนวนหน้า 8
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัย เรื่อง GPA กับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของ ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ กล่าวว่าในการคัดเลือกผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยการสอบรวม ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย (ในฐานะผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ) กำหนดให้ผู้สมัครต้องสอบวัดความรู้วิชาต่างๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนด แล้วนำคะแนนจากการสอบวัดความรู้นั้นมารวมกับคะแนนจากผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ในรูปของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์จากสถานศึกษา (PR) ในสัดส่วน 90:10 คือคิดคะแนนผลการเรียน (GPA + PR) ร้อยละ 10 และคะแนนจากการสอบวัดความรู้อีก ร้อยละ 90