การวิจัยเอกสารเรื่องสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมืองรศ. ดร. จรูญศรี มาดิลกโกวิทอ. ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากรนายชิตชยางค์ ยมาภัย
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2547
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การวิจัยเอกสารเรื่องสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงในช่วงที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญหลายประการโดยเฉพาะจำนวนประชากรในวัยเรียนที่มีอัตราการเพิ่มสูงมากจนสถาบันผลิตครูไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้เพียงพอ และการที่สถานภาพวิชาชีพครูตกต่ำลงและมีรายได้น้อยจนเยาวชนไม่สนใจเข้าศึกษาหรือประกอบอาชีพครู ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสภาวะการขาดแคลนครู ตลอดจนแนวทางและมาตรการแก้ปัญหาที่ประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล