สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรื่องระบบนิเวศ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ศิฬาณีนุชิต ประสิทธิ์ชัยพฤฒิพงศ์ พัวศิริพยุง มีสัจ
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 0
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรื่องระบบนิเวศ กล่าวถึงการศึกษาของประชากรเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการศึกษาจะมีคุณภาพย่อมเกิดจากการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นตัวผลักดันให้เกิดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สอน ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน หากทุกองค์ประกอบมีคุณภาพก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มในสังคมที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนที่พิเศษ มีความเหมาะสมต่อความสามารถทางร่างกาย สติปัญญาและการเรียนรู้คือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ด้วยเหตุแห่งความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ช้ากว่าคนปกติทั่วไป เมื่อเทียบในระดับวัยเดียวกัน เนื่องจากมนุษย์เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฟัง หัดพูด โดยการเลียนแบบเสียงที่ได้ยิน จนสามารถอ่านออกเขียนได้