ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาเรื่องผลิตภาพจากการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นาย สุทธิ สูอำพัน
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2548
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
งานวิจัยเรื่อง ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาเรื่องผลิตภาพจากการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของงานวิจัยเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ได้ทวีความสำคัญขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ฉบับล่าสุด (แผนพัฒนาฉบับที่ 9 และ 8 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2540) โดยแนวคิดดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองทิศทางของการพัฒนา ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีเป้าหมายหลักอยู่ในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมาพอสมควรนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ องค์ประกอบ หรือสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการสร้างขีดความสามารถในการทำงาน (capacity building) นั้น ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนัก โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศนั้น จะพบว่าองค์ประกอบย่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ระดับผลิตภาพ