ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวัง

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์สุภาพ ฉัตราภรณ์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 0
จำนวนหน้า 12
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
งานวิจัยเรื่อง ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวัง กล่าวถึงยุคสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-Based Society) เป็นยุคที่ใช้ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงสมภาคภูมิตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ความจริงที่สัมผัสได้ประการหนึ่ง คือ คนรุ่นใหม่จะต้องมีภูมิความรู้มากขึ้น และใช้การได้จริง ในการนี้สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นที่พึ่งของแผ่นดินด้วยการผลิตผู้รู้ ผู้สร้างความรู้ และองค์ความรู้ ไม่เป็นเพียงผลิตผู้บริโภคความรู้และเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวอีกต่อไป (อมรวิชช์, 2545)ท่ามกลางกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษา สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ ปรัชญาสาขาวิชาและการเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาภาพสะท้อนจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า อาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาการและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังขาดศักยภาพ ในการดำเนินงาน การทำงานมีความซ้ำซ้อนกัน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้เรียน มีปัญหาเรื่องการประสานงานหลักสูตร ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ยังส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544; ทัศนา, 2542)