โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสีรองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์นางสาวอนงค์ ทิพย์เกตุนางสาววรนุช มงคลบุตร์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2551
จำนวนหน้า 200
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบการาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาและได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ