โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ฉบับสรุป)

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกรดร.จันทร์พร พรหมมาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิตดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจรนางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2553
จำนวนหน้า 104
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ฉบับสรุป)" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน