รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางนันทา ชุติแพทย์วิภา
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2547
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย อื่นๆ
งานวิจัยเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรแกนกลางที่เสริมสร้างความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ โดยสถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของประเทศชาติ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ตามวัยและศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย