ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียน

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนได้รับการออกแบบและพัฒนามาเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับการเรียนการสอนการอ่านเนื้อความในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระบบนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานบนเว็บเบราเซอร์ ดังนั้นผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่ ระบบมีความสามารถหลักคือ สามารถวัดระดับความยากของเนื้อความสำหรับอ่าน (passage grading) ที่ผู้เรียนเลือกมาเองได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้หลักการทางด้านภาษาศาสตร์ผนวกกับหลักการทางสถิติ และแนะนำเนื้อความที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจและมีความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนรายบุคคลได้ รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกสบายในการอ่านเนื้อความด้วยระบบช่วยค้นหาคำแปลของคำศัพท์ หรือ ระบบถาม-ตอบเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จากผลการทดลองพบว่า ส่วนระบบวัดระดับความยากของเนื้อความ ให้ความถูกต้องประมาณร้อยละ 85