โครงการการบูรณาการไอซีทีในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2554
จำนวนหน้า 6
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้การเรียนแบบโครงการเป็นฐาน และการร่วมมือแบบทางไกล ร่วมกับการบูรณาการไอซีทีในโรงเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ 10 โรง ที่เข้าร่วมโครงการ Korean-Funds-In-Trust (KFIT) แต่ละกลุ่มโรงเรียนทำงานร่วมกันโดยการบูรณาการไอซีทีเพื่อสนับสนุนวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมการคิดระดับสูง โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนชั้นนำทั้ง 10 โรง