การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางนลินี สุตเศวต
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 9
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อศึกษาระบบย่อยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 322 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 14 สถาบัน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ