การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางสาววิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
     การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)