รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นางพรสวรรค์ วินิจสร
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2554
จำนวนหน้า 13
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
     งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะพฤติกรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพภาคอุตสาหกรรมแก่นักเรียนนักศึกษา  และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรม  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม จริยธรรม ในงานวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี