โครงการออกแบบชุดอักษรสัญลักษณ์ภาษามือในระบบภาษาไทยและ อเมริกัน สำหรับผู้พิการทางได้ยิน กรณีศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

     การดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นการนำเอาระบบสัญลักษณ์ภาพเพื่อใช้ในการออกแบบเชิง สาธารณประโยชน์มาผสมและปรับกับองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการเรียนรู้การออกแบบ และการสื่อสารในภาพที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทั้งครู อาจารย์ นักเรียนผู้พิการทางได้ยิน และผู้สนใจทั่วไปซึ่งต้องการศึกษาภาษามือการสะกดนิ้วเบื้องต้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มี การออกแบบอักษรสัญลักษณ์มือที่มีมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และเป็นการสร้างระบบการออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอดกับสื่อทันสมัยต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งจะสามารถเผยแพร่และเรียนรู้ได้กว้างขึ้นจากทั้งผู้พิการทางการได้ยินและจากผู้สนใจทั่วไป