ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2556
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
       งานวิจัยนี้เป็นการทดลองนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University)  มาทดลองสอนกับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบออกไปเป็นบัณฑิตของสถาบัน และต้องเผชิญกับการแข่งขันในการหางานทำในอนาคต เพื่อทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น และนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จะได้นำไปกำหนดหรือพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีคุณภาพ