ระบบการจัดการการตลาดและการจำหน่ายของโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษด้วยโปรแกรม Open Source OFBiz

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 11
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบการจัดการการตลาดและการจำหน่ายของโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษโดยการนำเทคโนโลยีโปรแกรม Open Source มาใช้โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการการตลาดและการจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภค ผู้ผลิตประยุกต์ใช้โปรแกรม Open Source ในระบบการจัดการการตลาดและการจำหน่าย  ประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ตลาดผักปลอดสารพิษมีความเติบโตมากขึ้นในอนาคต