การพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทข้อมูล สิ่งพิมพ์งานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
ผู้ศึกษาผลงานวิจัย อาจารย์เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ อาจารย์รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์
ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 2555
จำนวนหน้า 10
ผลงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์การศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ผลงานวิจัยสอดรับกับกรอบและทิศทางการวิจัย จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
     งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสงคราม