FirstPrev1234567121314NextLast v
โดย รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ และคณะ
ปี 2554 (278 หน้า)
รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถาน ศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา 2) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
โดย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ปี 2556 (11 หน้า)
          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อสร้างปกติวิสัยสำหรับมาตรวัดสมรรถนะที่อยู่ภายในตนของครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวคิดของ Howard Gardner (2006) ซึ่งเป็นสมรรถนะทางจิตประกอบด้วย จิตเชี่ยวชาญ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตรู้เคารพและจิตรู้จริยธรรม 
โดย นายบวร เทศารินทร์
ปี 2556 (9 หน้า)

          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการและทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา และความต้องการพัฒนาทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา  เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการนำไปใช้ เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม  เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังการนำไปใช้  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามผลการประเมินหลักสูตร 

โดย อ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ปี 2554 (7 หน้า)

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย 2 ช่วง การวิจัยในช่วงแรกมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจทรรศนะของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม และการใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนการวิจัยในช่วงที่ 2 เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน 2 คน ที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู โดยจุดประสงค์ของการวิจัยในช่วงนี้ คือ เพื่อส่งเสริมทรรศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ และเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อทรรศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ปี 2554 (9 หน้า)
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มรายวิชาชีพครู ในด้านผลการเรียนรู้บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดย นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง
ปี 2556 (10 หน้า)
          การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ ARCS มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ARCS เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ARCS และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบ ARCS 
โดย ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส
ปี 2554 (9 หน้า)
          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์ประจำการที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์เดิม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์ประจำการที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์เดิม เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการ ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์เดิม และเพื่อประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการ ซึ่งข้อมูลด้านความต้องการในการพัฒนาครู

โดย นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
ปี 2556 (9 หน้า)

          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป สภาพปัญหา กระบวนการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำหรับพัฒนาครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสำหรับพัฒนาครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลอง  


โดย นายชาญณรงค์ อินอิว
ปี 2556 (9 หน้า)

          งานวิจัยมีความมุ่งหมายในการหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่มีค่าอิทธิพลสูงและมีความเป็นไปได้ในแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหาความไม่พึงพอใจในการทำงานของครู และเพิ่มความพึงพอใจต่อการทำงานของครู เพื่อให้ครูสามารถสอน ถ่ายทอดความรู้ และอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้แนวคิดของ Richard E. Walton ที่บ่งชี้ถึงตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงานของครู และใช้ทฤษฎีปัจจัยคู่ ของ Fredrick Herzberg เป็นกรอบการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครู หลังจากนั้นจึงสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ปี 2554 (9 หน้า)

     งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาและโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา จำนวน 20 คน ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดย สมศ.ในรอบแรกของทั้ง 2 โรงเรียน พบว่า มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของครูผู้สอน เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพนักเรียนในด้านทักษะการคิดให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูขึ้น โดยต้องการศึกษาว่าสภาพและปัญหาของครูเป็นอย่างไร มีแนวทางอะไรในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงขึ้น และจะดำเนินการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

FirstPrev1234567121314NextLast v