FirstPrev123NextLast v
โดย ศิริพรรณ ชุมนุม
ปี 2543 (140 หน้า)
งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศสหราชอาณาจักร" เป็นระบบบริหารและการจัดการ กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกงาน ระบบคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาเพื่ออาชีพ ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
โดย นางนลินี สุตเศวต
ปี 2555 (9 หน้า)

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อศึกษาระบบย่อยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 322 คน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 14 สถาบัน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

โดย นางสาววิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด
ปี 2556 (11 หน้า)
     การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา Bus 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)

 

โดย นางพรสวรรค์ วินิจสร
ปี 2554 (13 หน้า)
     งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะพฤติกรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพภาคอุตสาหกรรมแก่นักเรียนนักศึกษา  และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้อาชีวะธรรม  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม จริยธรรม ในงานวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
โดย ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา
ปี 2556 (11 หน้า)
       งานวิจัยนี้เป็นการทดลองนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University)  มาทดลองสอนกับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบออกไปเป็นบัณฑิตของสถาบัน และต้องเผชิญกับการแข่งขันในการหางานทำในอนาคต เพื่อทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น และนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จะได้นำไปกำหนดหรือพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
โดย นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
ปี 2555 (11 หน้า)
     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระบบการจัดการการตลาดและการจำหน่ายของโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษโดยการนำเทคโนโลยีโปรแกรม Open Source มาใช้โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการการตลาดและการจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภค ผู้ผลิตประยุกต์ใช้โปรแกรม Open Source ในระบบการจัดการการตลาดและการจำหน่าย  ประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ตลาดผักปลอดสารพิษมีความเติบโตมากขึ้นในอนาคต
โดย อาจารย์เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ อาจารย์รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์
ปี 2555 (10 หน้า)
     งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดย นาย สุทธิ สูอำพัน
ปี 2548 (11 หน้า)
งานวิจัยเรื่อง ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: การศึกษาเรื่องผลิตภาพจากการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของงานวิจัยเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ได้ทวีความสำคัญขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ฉบับล่าสุด (แผนพัฒนาฉบับที่ 9 และ 8 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2540) โดยแนวคิดดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองทิศทางของการพัฒนา ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีเป้าหมายหลักอยู่ในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมาพอสมควรนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ องค์ประกอบ หรือสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการสร้างขีดความสามารถในการทำงาน (capacity building) นั้น ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนัก โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศนั้น จะพบว่าองค์ประกอบย่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ระดับผลิตภาพ
โดย อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์สุภาพ ฉัตราภรณ์
ปี 0 (12 หน้า)
งานวิจัยเรื่อง ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งหวัง กล่าวถึงยุคสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-Based Society) เป็นยุคที่ใช้ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงสมภาคภูมิตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ความจริงที่สัมผัสได้ประการหนึ่ง คือ คนรุ่นใหม่จะต้องมีภูมิความรู้มากขึ้น และใช้การได้จริง ในการนี้สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นที่พึ่งของแผ่นดินด้วยการผลิตผู้รู้ ผู้สร้างความรู้ และองค์ความรู้ ไม่เป็นเพียงผลิตผู้บริโภคความรู้และเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวอีกต่อไป (อมรวิชช์, 2545)ท่ามกลางกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษา สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ ปรัชญาสาขาวิชาและการเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาภาพสะท้อนจากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า อาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาการและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังขาดศักยภาพ ในการดำเนินงาน การทำงานมีความซ้ำซ้อนกัน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของผู้เรียน มีปัญหาเรื่องการประสานงานหลักสูตร ปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ยังส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544; ทัศนา, 2542)
โดย นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์นางพรพิมล เมธิรานันท์
ปี 2554 (48 หน้า)
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 กล่าวถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านความร่วมมือ และการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีการค้าและบริการ เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ประเทศทั่วโลกต้องเร่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล
FirstPrev123NextLast v