FirstPrev12345NextLast v
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
ปี 2545 (9 หน้า)
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง กล่าวถึงการปฏิรูปการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและการรวมพลังประชาคมอุดมศึกษา และส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและวิธีการในการบริหารและจัดการอุดมศึกษาภายในโดยตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับวิธีการของตนเองให้พร้อมรับและเตรียมการไปสู่รูปแบบมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งในการปรับทั้งรูปแบบและวิธีการการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตัดสินของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ในฐานะที่เป็นกลุ่มบุคคลผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ที่พึงประสงค์ได้
โดย นาวาอากาศตรี ดร.สุมิตร สุวรรณ
ปี 2546 (16 หน้า)
งานวิจัย เรื่อง การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย ของ นาวาอากาศตรี ดร.สุมิตร สุวรรณ กล่าวถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทุกๆ ด้านนั้นทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเทศชาติจะต้องมีความมั่นคง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 72 จึงได้กำหนดว่า “รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ” กองทัพอากาศเป็นกำลังเหล่าทัพหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศ การเตรียมกำลังกองทัพอากาศประกอบไปด้วยกำลังหลายส่วน กำลังทางอากาศหรือในกองทัพอากาศมักใช้คำว่า นภานุภาพ (Air Power) ถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญยิ่ง มีองค์ประกอบที่สำคัญ
โดย ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
ปี 2554 (14 หน้า)

     การวิจัย เรื่อง "แนวทางในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ" เป็นงานวิจัยที่สังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เครือข่ายการศึกษาไทย: กลไกสู่ประชาคมอาเซียน” 4 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) ประสบการณ์การดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 4) แนวทางในการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แหล่งข้อมูลมาจากการฟังปาฐกถาและฟังอภิปรายเรื่องเครือข่ายการศึกษาไทย: มุมมองหลากหลายเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดย ว่าที่เรือตรียุตติชน บุญเพศ
ปี 2555 (8 หน้า)

        งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานีตามการรับรู้และประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานีตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และนำเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา

โดย นายกฤษ ไชยดวงจินดา
ปี 2555 (8 หน้า)
          การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาปัจเจกบุคคลและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอันจะส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดนทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แต่การจัดการศึกษาในพื้นที่เขตการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ยังไม่ปรากฏผลเป็นที่แน่ชัดว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่เขตการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนได้ เนื่องจากยังไม่มีการกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญกับการศึกษา มีเพียงแต่ความสนใจในเชิงวิชาการ ซึ่งโดยมากเน้นให้ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัญหาที่พบว่า การศึกษาตามแนวชายแดนนั้นมีความหลากหลายของชนกลุ่มที่เข้ามาอาศัยตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับสัญชาติ มีชีวิตไร้เป้าหมายและทำให้การค้าระหว่างแนวชายแดนเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกัน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของจังหวัด ดังนั้นหากได้มีการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย จะสามารถช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารกันได้บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่มีอยู่จริง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเขตการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายได้อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรายละเอียดของปรากฏการณ์ของชุมชนเขตการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ทั้งนี้ผลของการวิจัยจะสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายแดนต่อไป 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. บรรพต สุวรรณประเสริฐ
ปี 2556 (10 หน้า)
     การศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของวิดีโอในยูทูบที่นำมาใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้นและศึกษาความเป็นไปได้ที่สามารถฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาอื่น ๆ ในโรงเรียนรัฐบาลให้มีความสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ความรู้และ ความช่ำชองในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นที่มหาวิทยาลัยเอเชียน ทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเอเชียนในปี  2558 รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่จะพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักดันให้เยาวชนของไทยสามารถพึ่งตนเองในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และติดต่อกับประเทศสมาชิกเพื่อทำธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต ครูเป็นผู้สอนเยาวชนในโรงเรียนรัฐบาล จึงเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถทำให้ความมุ่งหวังดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลได้  
โดย นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
ปี 2554 (9 หน้า)
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพบริบททั่วไปและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาความต้องการ รูปแบบ และบทบาท ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
โดย นางพิศมัย พันธุลาวัณย์
ปี 2556 (8 หน้า)

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทยโดยมีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การประสานงาน กำกับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีความพยายามที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 19 โรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาซึ่งจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558   ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกประกอบอาชีพในตลาดแรงงานของประเทศอาเซียนตอบสนองนโยบายของประเทศชาติ และกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ปี 2556 (10 หน้า)

     การศึกษาเรื่อง “คนเขียนภาพข้างถนนเมืองเก่าต้าหลี่ : พื้นที่คนชายขอบ” เป็นการนำวิถีชีวิตของคนเขียนภาพที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนที่เป็นสังคมของชนพื้นเมืองที่ได้นำความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะด้านความชำนาญในการสร้างผลงานศิลปะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้วยการวาดภาพ ซึ่งได้ใช้ชีวิตที่มีความผูกพันกับเมืองเก่าที่มีสถานที่ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ที่ได้รับการอนุรักษ์ได้รับความสนใจต่อนักท่องเที่ยวด้วยความตื่นตาตื่นใจกับวิถีชีวิตที่มีการขับเคลื่อนผสมกลมกลืนกับชาวต่างชาติ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย แต่ในความหลากหลายในการสร้างผลงานศิลปะนั้น ยังมีกลุ่มคนที่ทำอาชีพเป็นคนเขียนภาพแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของเมืองเก่าต้าหลี่อยู่ด้วยเช่นกัน คนเขียนภาพจึงเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะมีปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งของการท่องเที่ยวในสังคมของพื้นที่อื่นๆ ในแต่ละประเทศ เช่น เมืองเก่าต้าหลี่ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปรากฏการณ์ของคนเขียนภาพได้มาดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นคนเขียนภาพอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าต้าหลี่มาอย่างยาวนาน ทั้งจากวันนี้และหรือตลอดไป

โดย ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์
ปี 2542 (9 หน้า)
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย ของ ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ กล่าวถึงปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยผูกโยงกับประชาคมนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ความเป็นนานาชาติของการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ จะต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มากขึ้น และจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความหลากหลายในวิชาการและวัฒนธรรม กิจกรรมและการดำ เนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่บทบาทของนานาชาติ (internationalization) อาจแยกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ การจัดหลักสูตรให้เป็นนานาชาติ (internationalization the curriculum) การจัดกิจกรรมให้เป็นนานาชาติ (internationalizing the institution)
FirstPrev12345NextLast v