FirstPrev12NextLast v
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
ปี 2543 (10 หน้า)
งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ กล่าวถึงคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเดิมทางราชการเรียกว่า "สี่จังหวัดภาคใต้" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้คำว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชาชนในจังหวัดเหล่านี้มีสภาพสังคมศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และยังมีภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบ ภาพของปัญหามีความละเอียดอ่อนซับซ้อนทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะปัญหาความไม่เข้าใจและหวาดระแวงกันในความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ที่เกิดจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศาสนา วัฒนธรรม
โดย ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
ปี 2555 (9 หน้า)

          การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาก่อนใช้รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนบ้านนา (นามสมมติ) และโรงเรียนวัดดอน (นามสมมติ) จำนวน 62 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามวิเคราะห์ความขัดแย้งของสถานศึกษาแบบประเมินค่า  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คู่มือการฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา เอกสารการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสร้างรูปแบบบริหารความขัดแย้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

   

โดย นายวัชระ จันทรัตน์
ปี 2555 (9 หน้า)
          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  (สพป.ยะลา เขต 3) เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสพป.ยะลา เขต 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 ซึ่งการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 2. สร้างรูปแบบการนิเทศ 3. การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ 4. ประเมินรูปแบบการนิเทศ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจำเป็นในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ซึ่งเป็นรูปแบบต้นแบบที่นำมาทดลองใช้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษา จำนวน  10  โรงเรียน 
โดย นายนูรมาน จินตารา
ปี 2555 (69 หน้า)

บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประชาชนร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม การปลูกฝังคุณะรรมจริยธรรมในสถานศึกษาศาสนาอิสลามสำหรับเด็กและเยาชนน่าจะมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมหลักธรรมคำสอนของอิสลามที่เป็นเครื่องป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้สถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่โดยตรงในการถ่ายทอดปลูกฝังคำสอนแห่งคุณธรรมให้แก่เยาวชนที่สำคัญที่สุด รองจากครอบครัวแล้ว คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัย ในสถานศึกษาศาสนาอิสลามสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าวในการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่ซื่อสัตย์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขสืบต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและลักษณะของกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการดำเนินการเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์
ปี 2555 (8 หน้า)
          งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียน ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีชีวิตมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเพื่อประเมิน รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
โดย นายสมพงค์ จตุทอง
ปี 2556 (10 หน้า)

          ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพที่แท้จริงในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายการทำวิจัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษา การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ จำแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาและระดับการศึกษาสูงสุด

โดย ดร.สมจิตร อุดม
ปี 2556 (8 หน้า)

     แนวคิดเรื่องสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของงาน ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลว่า สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยรวม งานวิจัย เรื่อง สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดภาคใต้ จึงศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุ ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงสร้างและธรรมชาติของข้อมูลทางการศึกษาซึ่งมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลสมรรถนะของปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทำงานของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศุึกษาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดภาคใต้ 

 

โดย ดร.สมจิตร อุดม
ปี 2547 (8 หน้า)
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล รัฐบาลในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการไว้สูงทุกปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้าง แผนงาน และความต้องการของประชาชน ทางออกที่ดีรัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้ เอกชน มาร่วมลงทุนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ
โดย รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูลนางอ้อมใจ วงษ์มณฑานายเสริมศักดิ์ นิลวิลัยนายศักดิ์จิต มาศจิตต์
ปี 2547 (9 หน้า)
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพ ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม ฝ่าย (IMT-GT) กล่าวถึงสืบเนื่องจากความจำเป็นทางด้านการศึกษาที่ต้องเน้นให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะอาชีพของตนเอง สถาบันอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญและมีภารกิจโดยตรงที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนากำลังคนสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ทรัพยากรพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
ปี 2554 (88 หน้า)
รายงานเรื่อง รายงานการวิเคราะห์เจาะลึก การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ กล่าวว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งรอบแรกและรอบสอง พบว่า การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำที่สุดของประเทศ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จึงได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ 2 ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นรายโรง ซึ่งเชื่อว่าจากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
FirstPrev12NextLast v